FESTIVAL TERRA TECA TRACA 21/28NOV Delta del LLobregat i Barcelona

ArròsDelta

DIUMENGE 28 NOVEMBRE 2021
“Aus, arròs i mimetismes”  a Cal Tet

Delta del Llobregat
carretera de la Marina
08820 El Prat del Llobregat
11:00-13:30 

 Aus, arròs i mimetisme
Deriva de dansa, ornitologia i pagesia

terratectraca.cat

Compartir en:
facebook - twitter
Premiere The Black Body, the Blue Mind and the Fluorescent Guts 28/31OCT Mercat de les Flors Barcelona

Sònia Gómez ha convidat cinc intèrprets excepcionals i amb un gran bagatge creatiu i escènic a respondre la pregunta: Què pensa l’intèrpret quan està actuant a escena?

MAGÍ SERRA. L’home transparent, és imprevisible. La seva vis còmica està a l’alçada dels seus solos de dansa. NÚRIA GUIU. Llum i foscor, busca més enllà de l’aparent. Meravellosa, misteriosa, provoca curiositat, la segueixes. ELISA KEISANEN. L’estrangera, ironia finlandesa en poques paraules. Subtil i discreta, però també volcànica. GUILLEM MONT DE PALOL. Gentleman, diplomàtic, sempre disposat a que la peça tiri endavant. Busca la significació, gaudeix, dóna confiança pel seu saber estar. PERE JOU. Dur vs Dolç, no té pèls a la llengua. Sempre està “al quite”, és atent, enginyós, precís. Crea “jaleo”, bon rotllo.

L’espectacle, els moviments, les paraules, els detalls, el joc… són capes que es representen i es composen en el moment present. Les ocurrències estan acompanyades per una atmosfera vibrant en un espai multicolor on els cossos són engolits per textures també multicolors i altres formes somàtiques. La representació juga a compartir l’”impertinent” art escènic, que tant estimem. Un acte d’amor suprem, hilarant, ultra complex i al mateix temps Chachi Piruli! Així que vinguin i vegin, es pot repetir, l’espectacle es composa diàriament, les funcions són sempre diferents…
I sempre funciona!!!

Direcció: Sònia Gómez Amb la col·laboració de: Núria Guiu, Magí Serra, Elisa Keisanen, Guillem Mont de Palol i Pere Jou Ajudant de Direcció: Marta Crespo Espai Sonor: Carles Parra, Rafa Cañete i Julian D’Avino Disseny d’Il·luminació: Anna Rovira Assistència plàstica: Jorge Dutor Feldenkrais: Ohad Nachmani Assessor Artístic: Txalo Toloza Fotografia i Teaser: Tristán Pérez-Martín
Producció executiva: elclimamola, Mercat de les Flors 2021, Barcelona
Coproducció: Mercat de les Flors Residències: Animal a l’Esquena, El Graner i WpZimmer (Anvers) Amb el suport de l’Institut Ramon Llull i La Generalitat.

Sonia Gómez ha invitado a cinco intérpretes excepcionales y con un gran bagaje creativo y escénico a responder a la pregunta: Qué piensa el intérprete cuando está actuando en escena?

 MAGÍ SERRA. El hombre transparente, es imprevisible. Su vis cómica está a la altura de sus solos de danza.  NÚRIA GUIU. Luz y oscuridad, busca más allá de lo aparente. Maravillosa, misteriosa, provoca curiosidad, la sigues. ELISA KEISANEN. La extranjera, ironía finlandesa en pocas palabras. Sutil y discreta, pero también volcánica. GUILLEM MONT DE PALOL. Gentleman, diplomático, siempre dispuesto a que la pieza tire adelante. Busca la significación, disfruta, da confianza por su saber estar. PERE JOU. Duro vs Dulce, no tiene pelos en la lengua. Siempre “al quite”, es atento, ingenioso, preciso. Crea “jaleo”, buen rollo.

El espectáculo, los movimientos, las palabras, los detalles, el juego… son capas que se representan y se componen en el momento presente. Las ocurrencias están acompañadas por una atmósfera vibrante en un espacio multicolor donde los cuerpos son engullidos por texturas también multicolores y otras formas somáticas. La representación juega a compartir el “impertinente” arte escénico, que tanto amamos.
Un acto de amor supremo, hilarante, ultra complicado y al mismo tiempo ¡Chachi Piruli!

Así que vengan y vean, se puede repetir, el espectáculo se compone a diario, las funciones son siempre diferentes… Y siempre funciona!!!

 ENTRADES / DESCOMPTES 

Compartir en:
facebook - twitter
The black body, the blue mind and the fluorescent guts

IMG_2269 IMG_2270

DANZA
ALEGRÍA
INSPIRACIÓN
!$!*^!#”∫¡¨$!
ENTRADAS

Compartir en:
facebook - twitter
ULLS CLUCS FAMILY CONCERT 14-15MAY l’AUDITORI barcelona
_PIC8405

Fotògrafa Marta Pich

INTÈRPRETS
Selecció i direcció musical: Arnau Obiols
Direcció d’escena: Sònia Gómez

Carles Belda, acordió diatònic, guitarra, percussions* i veu
Alba Careta, trompeta, percussions*, caragol de mar i veu
Juliane Heinemann, guitarra, sintetitzadors,
percussions* i veu
Arnau Obiols, bateria, percussions*
sintetitzador, rabequet i veu
Pep Pascual, saxo baríton, tenora, flabiol, clarinet baix,
serra, caragol de mar, percussions*, reclams i veu

Visuals: Odile Carabantes i Carme Gomila (ATZUR)

Compartir en:
facebook - twitter
RUNNING UNTIL AUTUMN “ENCONTRES AMB HÉLÈNE VANEL” BY SÒNIA GÓMEZ JAMAIS ESHIBITION PICASSO MUSEUM BARCELONA
Captura de pantalla 2020-11-12 a las 12.22.31

378975
Hélène Vanel in 1938© Maroussia Vossen

“ENCONTRES AMB HÉLÈNE VANEL”

A CÀRREC DE SÒNIA GÓMEZ

until 7thMAR2021

virtual dance performance
Invoke 100 years ago
+info

En motiu de l’exposició «JAMAIS. Óscar Domínguez & Pablo Picasso»,
Sònia Gómez ha creat una performance coreogràfica,
Encontres amb Hélène Vanel que evoca l’actuació que la «ballarina surrealista»
Hélène Vanel va fer la nit de la inauguració.
Aquesta activitat estarà disponible a les sales de l’exposició,
a partir del 14 de novembre 2020
,
on uns codis QR donaran accés a les actuacions.

Compartir en:
facebook - twitter
ULLS CLUCS FAMILY CONCERT FOR MAY2021. L’AUDITORI BARCELONA

ILUSTRACIONES DE INGE NOUWS 
PARA ULLS CLUCS 

Carles Belda, acordeón diatónico, guitarra, percusión y voz
Alba Careta, trompeta, percusión y voz
Juliane Heinemann, guitarra, sintetizadores, percusiones* y voz

Arnau Obiols, batería, percusiones*, sintetizador, rabel y voz
Pep Pascual, sierra, reclamos, caracolas, silbatos, percusiones*, juguetes y voz
Manu Sabaté, saxofón barítono, clarinetes, tenora, flabiol, percusiones* y voz
Selección y dirección musical: Arnau Obiols
Dirección de escena: Sònia Gómez
Visuales: Odile Carabantes y Carme Gomila (ATZUR)

+INFO

Compartir en:
facebook - twitter
LOs Sara FoNtan & SoNia GóMeZ. Festival Terrer. 2020

LOS SARA FONTAN & SONIA GÓMEZ.
MASA MUSCULAR, VIBRACIONES, FRECUENCIAS, OBJETOS BAILABLES…
+info

Compartir en:
facebook - twitter
FIT CONFINED 2020

Collaboration by Txalo Toloza & Sonia Gómez
Woking. Surrey County. UK
Spring 2010

Compartir en:
facebook - twitter
CANDELED!! Residency 2. The black body, the blue mind and the fluorescent guts. 30MAR/12APR. El Graner. Barcelona

6. Retrat Figures

ENG/THEMATIC
1. How to choreograph a dance piece with dancers and performers.
2. What do these performers think when they are dancing on stage?

1. The meeting between dancers and performers.
For the technical and trained body of a dance performer to meet the concept and performer’s body of a performer, a hybrid movement resource called ENS must be used. The ENS is a way of moving, of dancing, that is installed in both bodies and is new to two disciplines.

The ENS. Moving with a part of the body .
Dance with one part of the body while the other is left unmoving.
This part that moves has its own entity, it has autonomy, it stands out from the rest of the body, it has personality, style, rhythm, elegance, inner musicality, creativity and skill.

Encouraging the emancipation of the performer.
From the ENS each interpreter will construct his own route. Formally the show will be composed of six solos organized from a dramaturgy that will match them: themes, tempos, movement qualities, anatomy, space occupation, choreographic composition, accumulation, disorder, perspectives, repetition and chaos. The spectator will be able to follow with the six tours the differences between these six performers.

2. Question for interpreters: What are you thinking when you are on stage?
From the ENS and the physical materials generated by the interpreters, they will activate lines of thought and share what they are thinking. This physical journey provided by the ENS will provide the body and mind with a mental state, an illusory pact with the consciousness, mechanisms and tools that control the human mind. This will not be entirely true because the body is driven by the mind at all times and trying to dodge thoughts in real time is absolutely impossible at the moment. In body-mind training, the ENS will serve as a recipient for directing thoughts, deciding what to say and what not to say, but ultimately the power of what is said and what is not will not always be decided by the interpreters.
Technically, we are studying how to shape the amalgam of thoughts, how to direct them as honestly as possible, but being careful not to leave the interpreters in the helplessness of what does not arise at the present moment.
A very important part of the proposal will be the implementation of a stage game based on reality, from this present moment, but also the wildcard resources and tools agreed in advance by the performers, the management and the technical team. .

DANCE PIECE DIRECTED BY SÓNIA GÓMEZ
WITH THE COMPLICITY OF:

MAGÍ SERRA, NÚRIA GUIU, ELISA KEISANEN,
GUILLEM MONT DE PALOL, 

PERE JOU AND TXALO TOLOZA.
Premiere 29 OCTOBER 2020. MERCAT DE LES FLORS. BARCELONA. 

CAT/TEMÀTICA
1. Com coreografiar una peça de dansa amb ballarins i performers.
2. Què pensen aquests intèrprets quan estan ballant en escena.

1. La trobada entre ballarins i performers.
Perquè el cos tècnic i entrenat d’un intèrpret de dansa es trobi amb el cos concepte i executant d’un intèrpret performatiu cal utilitzar un recurs híbrid de moviment al que hem anomenat ENS.
L’ENS és una manera de moure’s, de ballar, que s’instal·la tant en un cos com en l’altre i és nou per a amb dues disciplines.

L’ENS. More’s amb una part del cos.
Ballar amb una part del cos mentre l’altra es queda sense moure’s.
Aquesta part que es mou té entitat pròpia, té autonomia, destaca de la resta del cos, té personalitat, estil, ritme, elegància, musicalitat interior, creativitat i perícia,
S’ha de veure, ha de ser obvi que va pel seu compte, va per lliure, és com si no fos pròpia.

Encorajant l’emancipació de l’intèrpret.
A partir de l’ENS cada intèrpret construirà el seu propi recorregut.
Formalment l’espectacle estarà compost per sis solos organitzats des d’una dramatúrgia que els farà coincidir en: temàtiques, tempos, qualitats de moviment, anatomies, ocupació de l’espai, composició corogràfica, acumulació, desordre, perspectives, repetició i caos.
L’espectador podrà seguir amb els sis recorreguts les diferències entre aquests sis intèrprets,

2. Pregunta per als intèrprets:
Què esteu pensant quan esteu en escena?
A partir de l’ENS i dels materials físics que aquest generi els intèrprets activaran linees de pensament i compartiran en veu alta allò en el que estan pensant. Aquest recorregut físic proporcionat per l’ENS disposarà al cos i a la ment d’un estat mental, un pacte il·lusori amb la consciència, els mecanismes i les eines que controlen la ment humana. Això no serà del tot cert ja que el cos està dirigit per la ment en tot moment i pretendre esquivar els pensaments a temps real és de moment impossible. En els entrenaments entre cos i ment l’ENS servirà de recipient per dirigir els pensaments, per decidir què dir i que no dir, però en última instància la potestat del que es dirà i el que no, no la tindrà sempre l’intèrpret.
Tècnicament estem estudiant com conformar l’amalgama de pensaments, com dirigir-los el més honestament possible, però tenint molta cura en no deixar a l’intèrpret en el desemparament d’allò que no aflori en el moment present.
Una part molt important de la proposta serà la implantació d’un joc escènic a partir d’aquesta realitat, d’aquest moment present, però també s’utilitzaran recursos i eines comodí pactades per endavant pels intèrprets, la direcció i l’equip tècnic.

PEÇA DE DANSA DIRIGIDA PER SÒNIA GÓMEZ AMB LA COMPLICITAT DE MAGÍ SERRA, NÚRIA GUIU, ELISA KEISANEN, GUILLEM MONT DE PALOL, PERE JOU I TXALO TOLOZA.
ESTRENA 29OCTUBRE del 2020. MERCAT DE LES FLORS. BARCELONA

 

 

Compartir en:
facebook - twitter
A VORE. Festival Vagamondes. 21 January
A-vore-2-700x467

A vore 3

Festival Vagamondes // Institut Ramon Llull

A vore
21th. January
La Filature. Mulhouse. France
+info

Compartir en:
facebook - twitter
ESTRENA! BANDANSANT Associació Musical Senienca i Sònia Gómez 30NOV 19h. Casa de Cultura, La Sénia. Montsià

1200_1574959883PSX_20191128_174751

Direcció Musical i arranjaments: Pep Vila 
Direcció Artística i coreografia: Sònia Gómez
Músics: Agrupació Musical Senienca.
Ballarines: Raquel Gualtero i Sònia Gómez
Text i interpretació: Victòria Almuni
Convidat: Celso Pla
Intervencions: Grup Dolçainers, capgrossos, bou de carrer, parelles de joteros.
Disseny d’Il.luminació: Arnau Sala
Espai escènic i visuals: André Broessel
Documentació: Pep Vila, Victòria Almuni, Maria Mercedes Gisbert i Lluís Miró. 

Responsable Tècnic Casa de Cultura: Joan López
Producció executiva: AMS/ Lluís Miró i Sònia Gómez
Coproducció: Festival en Terres de Cruïlla i Generalitat de Catalunya.
Agraïments: Rosa Vicente, Edmond Broessel Gómez, Tecam, 

 TEMA 1: “OBERTURA SENIENCA” de José Rafael Pascual Vilaplana.
TEMA 2: “TON PARE NO TE NAS”
TEMA 3: “L’HIVERN”  de Pep Vila.
TEMA 4: “SANT ANTONI”
TEMA 5: “SANT JOAN” de Pep Vila.
TEMA 6: “RAPSÒDIA SENIENCA” de Pep Vila.
TEMA 7: “EL VENT I LES FÀBRIQUES” de Pep Vila.
TEMA 8: “LA MUXARANGA”
TEMA 9: “LA SENIENCA”

Casa de Cultura de La Sénia
30NOVEMBRE 19h
Estrada Lliure
+info

Compartir en:
facebook - twitter
A vore. 16NOV. 2130h. Festival Cantut. Cassà de la Selva

a-vore

+info

Compartir en:
facebook - twitter
A vore. XXVII Mostra de Teatre Reclam. Universitat Jaume I. Castelló. 8NOV. 20h

a-vore

Cicle: XXVII Mostra de Teatre Reclam
Companyia: Ramon Balagué & Sònia Gómez & Astrio
Tipus: Teatre
Seients numerats: si
Apertura: 19:30h
Duració: 60 minuts

 Data: Divendres 8 de novembre 2019
Hora: 20 h
Preu: 10 € – Tarifa reduïda: 8 €
Lloc: Paranimf de la Universitat Jaume I

Direcció: Sònia Gómez i Ramon Balagué
Música: Astrio i Pau Puig
Ballarines: Carme Balagué i Sònia Gómez

Fa més de cent anys, una nova tendència en música i dansa s’estenia des de Viena per tota Europa fins a arribar a la ciutat de Tortosa. Els iaios es posaven les mans al cap veient com els valsets i els balls agarrats desbancaven ritmes i costums de sempre. El modern era allò, i l’espècie invasora transformava una manera de fer i sentir.

A vore és un projecte de mestissatge temporal i «tradificció» sobre la cultura popular de les Terres de l’Ebre. És una recerca musical i de dansa que treballa a partir del document i l’expressivitat tradicional, els ritmes, les danses, les paraules de les comarques del Baix Ebre (Montsià i Baix Maestrat) i les fa dialogar amb la música d’Astrio i la dansa performativa de Sònia Gómez. En aquest espectacle es fa palesa la possible convivència de la música i la dansa tradicional amb la dansa i la música contemporànies.

Ramon Balagué és realitzador audiovisual; amb la seua productora Minifilms ha realitzat programes de divulgació de TVE com ara Redes o El cazador de cerebros. També és músic i ha compost per a coreògrafs com ara Rafael Bonachela, Roberto Olivan o la companyia IT dansa.

Sònia Gómez és ballarina, performer i coreògrafa. Les seues creacions són muntatges multidisciplinaris; aquesta varietat de materials, de diferents disciplines, aprofundeix de forma coherent i lúdica en una obra també complexa i sofisticada.

+info

Compartir en:
facebook - twitter
FEM! Creadores Feministes d’avuí. 31OCT. 18h/22:30h. cccb Barcelona.

unnamed

+INFO

Compartir en:
facebook - twitter
Nowhere in particular. 17OCT. Teatre Principal Olot. 21h

44653810_1913103232138361_4286298892355502080_n nowhere-web web01

L’espectacle neix d’un atac de sinceritat en una conversa en què Sònia Gómez i David Climent es confessen mútuament el rebuig que sempre els ha produït el treball de l’altre i decideixen emprendre un procés creatiu per on mai no l’havien començat: la diferència. Per evitar una simple confrontació de llenguatges conviden Pere Jou, que acaba per formar un triangle més enigmàtic que el de les Bermudes.

Una peça que vol contagiar el plaer d’enviar a pastar fang els nostres prejudicis. Això, de vegades, fa mal; de vegades, allibera; de vegades, ens posa en situacions de risc i de vegades ens fa bellament forts. Nowhere in particular posa el focus en les petites convencions quotidianes i fa valer el concepte de trobada, de com un accident ens pot permetre apropar-nos a qui ens pensàvem que era contrari a nosaltres, i, fins i tot, gaudir de l’experiència. Nowhere in particular és una celebració de la interacció humana.

 +info

Compartir en:
facebook - twitter
A vore. Festival Eufònic. 5SET 19h. Sant Carles de la Ràpita.

a-vore

Sònia Gómez & Astrio:

«A vore (Street version)»

Jueves 5 / 19:00h  Plaça del Cóc

+INFO

Compartir en:
facebook - twitter
Teaching in PEPA Program. La Poderosa. Wednesdays all May. Barcelona. +INFO

sonia_tamanos_xl

1. DANCERS LAB. A PRACTICE TO SHARE.

 

In DANCERS I ask performers, artists and participants to create versions of the solo Ballerina.
Over the last year, throughout the investigative/creative process of the solo Ballerina, I have asked myself how to go about making a dance performance today, based on creative content, performance and the relationship with the audience. In a personal, straightforward and minimalist manner, Ballerina, explores how to create a show for a solo performer, doing away with a tech team, a set, lighting design and special flooring, an ‘unplugged’ dance.

 

In DANCERS I wish to recreate the solo Ballerina, a performance I know well and that, for me, has a certain status of magnificence attached to it, but at the same time raises many questions. The concept is filled with irony as it seeks to turn a modest solo into a repertory theatre piece, which is what happens to large-scale works; versions are made, brought up to date and in a certain way the original gets destroyed.

 

Ballerina, is not a large-scale work, or anything of the sort, but it pursues a desire for utopia, which makes it risky and dangerous.

 

In the transmission/creation project that is DANCERS the participants codify eight instructions into abstract movement using their own resources, their tricks of the trade, discoveries and references.

Ballerina is a piece of choreography with eight movement instructions within a sequence that is repeated six times. The instructions are abstract and hold no predetermined connection to each other. They are eight independent blocks of durational movement commonly known as ‘scenes’:

1. You walk like a penguin.
2. You move in an interesting way.
3. You fly.
4. You find certain positions comfortable.
5. You don’t know how to say the word ‘imperishable’.
6. You are a pink Phoenicopteriforme.
7. You are fixated, looking at a small object.
8. An Epilogue in three dance parts:  the Electric dance, the Antarctic dance and the Happy Apocalypse dance.

 +INFO

 

Compartir en:
facebook - twitter
A vore. Catalan Tour 2019

A vore 3

Cine Coliseum, GANDESA, 13 abril.
Caixa Fòrum, BCN, 3 juliol.
El Prat de Llobregat, 7 juliol.
Eufònic La Ràpita, 5 setembre.
Fira de Tàrrega, 7-9 setembre. 

Compartir en:
facebook - twitter
Nowhere in particular 23MARÇ 21h. Auditori San Ildefons. Cornellà.

IMG-20170831-WA0005

Esta es una de esas apuestas necesarias que celebran el encuentro de artistas con una trayectoria y con un sello personal indiscutible, y que no habían llegado a compartir escenario. Nowhere in particular es una reflexión coreográfica sobre las interacciones aparentemente cotidianas y sin importancia. La pieza funciona como una lente de aumento que dilata esos minutos de coincidencia en el metro o el ascensor, cargados de convenciones sociales en forma de pequeños gestos, que aunque irrelevantes nos definen como personas. Reír una broma, alzar la ceja en una oficina o en un autobús… puede no querer decir nada o decirlo todo. Cargada de humor y con un cuidado espacio sonoro, Nowhere in particular abre otra dimensión en la réplica «Hola, qué tal?»

FICHA ARTÍSTICA

Dirección escénica e interpretación: David Climent, Sònia Gómez y Pere Jou Ayudantía de dirección: Neus Villà Jürgens
Diseño del espacio sonoro y composición: Pere Jou y Aurora Bauzà (Telemann Rec.)
Espacio escénico: David Climent
Asistente espacio escénico: Neus Villà Jürgens Vestuario: Sònia Gómez, Pere Jou y David Climent Diseño de iluminación: cube.bz
Tècnico de sonido: Dinki

Coproducción de Festival Tercera Setmana de Valencia, Grec Festival de Barcelona.
En colaboración con el Graner, Roca Umbert, l’Animal a l’esquena, Sala Hiroshima.

MEDIA TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=RNAbbaNM62k 

QUINZENA METROPOLITANA 2019
MÁS INFORMACIÓN

COMPRA ENTRADAS

 

Compartir en:
facebook - twitter
“A VORE” PREMI BUTACA MILLOR ESPECTACLE DE DANSA 2018

 

47035709_10216973838474713_4489756677192548352_n 47079577_10216973837994701_5397068011666407424_n 47222575_10216973838074703_5660465312114409472_n

GALA PREMIS BUTACA 2018

Compartir en:
facebook - twitter